Linux’da Wget ile site indirmek

get –mirror -p –convert-links -P ./LOCAL-DIR WEBSITE-URL

–mirror : turn on options suitable for mirroring.

-p : download all files that are necessary to properly display a given HTML page.

–convert-links : after the download, convert the links in document for local viewing.

-P ./LOCAL-DIR : save all the files and directories to the specified directory.

Silex Framework Nginx Virtual Host

server {

listen slx.com:80;
index index.php index.html index.htm;
server_name slx.com;

#site root is redirected to the app boot script
location = / {
try_files @site @site;
}

#all other locations try other files first and go to our front controller if none of them exists
location / {
try_files $uri $uri/ @site;
}

#return 404 for all php files as we do have a front controller
location ~ \.php$ {
return 404;
}

location @site {
root /home/meso/Public/silex/web;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

Git log için format tanımlamak

Komut

git log –graph –pretty=format:’%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset’ –abbrev-commit

Git alias ile özel komut tanımı

git config –global alias.lg “log –color –graph –pretty=format:’%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset’ –abbrev-commit”

git lg

git lg -p

Git : Branch işlemleri

Branch git için yeni bir dal demek. Tüm dosyalarınız için farklı bir repo gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınızda diğer dallar etkilenmiyor ama isterseniz dalları birleştirebiliyor ya da aralarında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Master isimli branch sizin ana dalınız oluyor ve diğer dallar onun etrafında dönüyor.

Git içinde yeni bir branch oluşturmak ve kullanmaya başlamak için;

git checkout -b yeni_branch

Bu komut ile yeni_branch isminde bir master kopyası oluşturdunuz. Burada bir takım işlemler yapıp sonra push etmek için normal şekilde

git add –all

ve

git commit -m ‘yeni gelişmeler’

komutlarını veriyorsunuz. Gönderim yaparken;

git push origin yeni_branch

dediğinizde değişiklikler bulunduğunuz dala kaydediliyor. Hangi branch içinde olduğunuzu öğrenmek için;

git branch 

yazmanı yeterli. Branchlar arası geçiş yapmak için;

git checkout master 

veya

git checkout yeni_branch

diyebilirsiniz. Branchlar arası dosya alıp vermek için;

git checkout master dizin/dosya.cc

yazarak yeni_branch içindeyken master içindeki dosyayı yeni_branch içine çekmiş olursunuz.

Branch silmek;

git branch -d branch_ismi