Symfony notlari & sorulari

SORULAR

__construct function nasil kullaniliyor ?

Entity ve mysql baglantisi olmadan formbuilder nasil kullaniliyor ?

Form nesnesi olusturup, sekillendirilip nasil sisteme dahil ediliyor ?

E-posta nasil gonderiliyor ? (swiftmailler)

 

NOTLAR

Cache temizlemeye ragmen cache sorunu ( browserda cache klasoru ile ilgili hatalar) duzelmiyorsa; $

HTTPDUSER=`ps aux | grep -E ‘[a]pache|[h]ttpd|[_]www|[w]ww-data|[n]ginx’ | grep -v root | head -1 | cut -d\ -f1` $ sudo setfacl -R -m u:”$HTTPDUSER”:rwX -m u:`whoami`:rwX app/cache app/logs $ sudo setfacl -dR -m u:”$HTTPDUSER”:rwX -m u:`whoami`:rwX app/cache app/logs

 

CodeIgniter için Nginx + PHP5-fpm kütükleri

Ubuntu altında nginx server ve php5-fpm kurarak CodeIgniter çalıştırmak için gerekli bir takım ayarlar.

meso burada kullanıcı adıdır.

server {
 listen localhost:80;
 root /home/meso/Public/keypad/root;
 index index.php index.html index.htm;
 server_name localhost;
 include /etc/nginx/ci_host;
 }

ci_host dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

# /etc/nginx/ci_host
 index index.html index.php index.htm;
location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php;
 }
location ~* \.php$ {
 fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
 include fastcgi_params;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 }

Ubuntu’da php ile websitesi görüntüsü ( screenshot ) almak

CutyCapt Kurulum için Bash Script

#!/bin/bash
echo “now installing cutycapt”

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install xvfb -y
sudo apt-get install xfs xfonts-scalable xfonts-100dpi -y
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri -y
sudo apt-get install subversion libqt4-webkit libqt4-dev g++ -y

mkdir ~/scripts
cd ~/scripts
svn co https://cutycapt.svn.sourceforge.net/svnroot/cutycapt
cd cutycapt/CutyCapt

qmake
make

xvfb-run –server-args=”-screen 0, 1024x768x24″ ./CutyCapt –url=http://www.google.com –out=example.png

PHP Dosyası

<?php

$weburl = $_GET[‘url’];

$command = ‘xvfb-run –server-args=”-screen 0, 1024x768x24″ /home/CutyCapt –url=’ . $weburl . ‘ –out=example.png’;

if (!empty($weburl))
exec($command, $output, $ret);

if (!empty($weburl))
copy(‘/home/example.png’, ‘/var/www/example.png’);

if (!empty($weburl))
echo “<img src=example.png>”;
else
echo “url yaz”;

 

Ubuntu da Apache için PHP Ioncube kurulumu

sudo wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

sudo tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

sudo mv ioncube /usr/local/

sudo pico /etc/php5/apache2/php.ini

aşağıdaki satırı ekleyin;

zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Kontrol için ;


php -v

Çıktı buna benzemeli;


PHP 5.1.6 (cli) (built: Apr 7 2009 08:00:04)
Copyright (c) 1997-2006 The PHP Group
Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v3.1.34, Copyright (c) 2002-2009, by ionCube Ltd.

Yukardaki çıktı yerine;

Failed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: wrong ELF class: ELFCLASS32

gibi bir hata alıyorsanız ion cube sürümünün işletim sistemine 32 bit ya da 64 bit olmadığı için uymadığını gösterir. Doğru sürümü indirip denemelisiniz.